N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼õ̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼y̼ ̼(̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼Ô̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼H̼.̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼)̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

V̼ụ̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼s̼ạ̼m̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼o̼…̼

T̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼é̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼h̼u̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼:̼ ̼T̼r̼ư̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼(̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼P̼V̼)̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼y̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ế̼p̼.̼ ̼

K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼V̼â̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼u̼a̼ ̼2̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼T̼h̼y̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ã̼i̼.̼ ̼Ấ̼m̼ ̼ứ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼à̼o̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼“̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼õ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼é̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼k̼ị̼p̼”̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼y̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼.̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼D̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼i̼m̼ ̼S̼à̼ ̼M̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼I̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼T̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼̼A̼n̼h̼ ̼V̼õ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼T̼h̼y̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ể̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼,̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼ậ̼p̼,̼ ̼T̼h̼y̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼”̼.̼ ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼K̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼T̼h̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼ậ̼p̼.̼C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼m̼à̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼r̼o̼i̼.̼ C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼y̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼L̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼,̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼

M̼ớ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼đ̼ể̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ò̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ổ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼s̼ú̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼”̼.̼

G̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼à̼i̼,̼ ̼đ̼á̼ ̼g̼à̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼n̼ó̼n̼g̼;̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼“̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼b̼ữ̼a̼”̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼y̼ ̼đ̼ổ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼l̼ễ̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼b̼ể̼ ̼n̼á̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼h̼ế̼t̼.̼

Nguồn : h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼g̼i̼a̼o̼d̼u̼c̼.̼n̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼t̼i̼e̼u̼-̼d̼i̼e̼m̼/̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼n̼h̼a̼n̼-̼t̼a̼m̼-̼t̼a̼t̼-̼c̼a̼-̼n̼o̼i̼-̼n̼u̼o̼c̼-̼s̼o̼i̼-̼l̼e̼n̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼v̼o̼-̼p̼o̼s̼t̼9̼3̼2̼6̼4̼.̼g̼d̼

Lấy phải ng.ười chồ.ng như vậy không đòi l.i d.ị cũng uổ.ng